ධම්මිකට තියෙන්නේ මායාරූපී පෞරුෂත්ව ආබාධයද?

0
13ධම්මිකට තියෙන්නේ මායාරූපී පෞරුෂත්ව ආබාධයද?


Lakviru Media Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here