නෙත් පසකින් වැඩ සිටියෝ අප මුනිඳාණෝ….

0
251


Mahamevnawa Monastery2018-10-27T08:59:27+05:30May 11th, 2017|දහම් ලිපි සරණිය|1 Comment


www.lakviru.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here