පින් පඩිය එකතු කරලා බුදු පිළිමයක් හදපු අන්ධ මිනිසෙක්

0
18පින් පඩිය එකතු කරලා බුදු පිළිමයක් හදපු අන්ධ මිනිසෙක්


Lakviru Media Network

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here